Přijímání dětí

 

Pro žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Bambino (DS), prosím, vyplňte následující FORMULÁŘ, ten následně prosím nascanujte a pošlete na naši mailovou adresu info@skolkahodonin.cz.

 

Čl. 1
Přijímání žádostí o umístění dítěte do DS
1. Dítě je do DS přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce dítěte staršího 18 let (dále jen „rodič“).
2. Rodič dítěte, který má zájem využívat službu DS, podává vyplněnou Žádost o umístnění dítěte v dětské skupině Bambino (dále jen „žádost“) na předepsaném formuláři, to osobě odpovědné za přijímání dětí. Žádost je přijímána mailem na adrese  info@skolkahodonin.cz. Přihlášky pro přijetí dítěte jsou přijímány celoročně.

3. V Přihlášce dítěte budou uvedeny minimálně následující údaje: 

– jméno a příjmení dítěte
– datum narození dítěte
– zdravotní pojišťovna dítěte
– státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte
– zvláštní omezení či další důležité informace o dítěti 
– plánovaný datum nástupu dítěte do DS
– druh docházky do DS
– informaci o skutečnosti, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováni podrobit pro trvalou kontraindikaci
– jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte
– místo trvalého pobytu zákonných zástupců dítěte
– adresa pro doručování písemností (jeli-odlišná od místa trvalého pobytu)
– telefonické spojení a e-mailová adresa zákonných zástupců dítěte. 

4. Podmínky pro přijetí dítěte do DS:
– do DS jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let
– dítě musí být schopno samostatné chůze, dokáže komunikovat a vyjádřit se a rozumí, co je od něj požadováno
– dítě musí být schopno dlouhodobého odloučení od rodičů
– dítě musí být dle vyjádření dětského lékaře zdravotně způsobilé pro přijetí do DS
– dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů vydaných na základě tohoto zákona.) (Potvrzení od lékaře)

5. Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičů s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů musí být zaměstnán, vykonávat podnikatelskou činnost, studuje nebo je nezaměstnaný a zaměstnání si aktivně hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS. 

6. O přijetí dítěte rozhoduje osoba odpovědná za přijímání dětí do DS. 

7. O výsledku přijímacího procesu dítěte do DS budou rodiče informováni mailem. 

8. Rozhodnutí o přijetí dítěte do DS platí na dobu neurčitou.

9. Děti nepřijaté do DS z důvodu plné kapacity se stávají náhradníky. V případě uvolnění místa je toto místo nabídnuto dalšímu dítěti. Dítě může být přijato do DS i v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky.

Čl. 2
Povinná dokumentace k přijetí dítěte
1. Před přijetím dítěte do DS je zákonný zástupce povinen doručit osobě odpovědné za přijímání dětí v DS následující dokumentaci (předepsané formuláře DS):
– Originál Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte
– Originál Evidenčního listu dítěte
– Originál Potvrzení o postavení na trhu práce
– Originál podepsané Smlouvy poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině
– Zmocnění k vyzvedávání dítěte

– Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

2. Předepsané formuláře DS budou zákonným zástupcům zaslány po vyhodnocení přijímacího řízení. A to pouze v případě přijetí dítěte. 

3. Přijetí dítěte do DS je odmítnuto, pokud z předložené výše uvedené dokumentace vyplyne, že:
– zákonný zástupce dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí
– pokud zákonný zástupce dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu zařízení péče do dítě, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.  

5. Veškeré údaje, které budu sděleny DS, budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS. 

Čl. 4
Další podmínky pro přijetí dítěte do DS

1. Zákonný zástupce je povinen podepsat Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a seznámit se s Provozním řádem DS, Plánem výchovy a péče.